ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE L'INICI DE DECLARACIÓ DE ZONA ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA

05/10/2017

ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE L'INICI DE DECLARACIÓ DE ZONA ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 4 d'octubre de 2017, adoptà entre altres el següent acord:

ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE L'INICI DE DECLARACIÓ DE ZONA ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA

L'Ajuntament de la Bisbal de Falset està adherit al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses , PAES (Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible) i que el PAES proposa les acusacions necessàries, eminentment en matèria d'energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de reducció de gasos d'efecte hivernacle, i que per aconseguir aquest objectiu calen propostes d'estalvi i eficiència energètiques, de producció de renovables de millora en la gestió de residus i de l'aigua , essent una de les propostes la prevenció i correcció de la contaminació acústica del seu territori.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de TGerritori i Sostenibilitat--DGQAiCC-comunica que a instància del Parc Natural del Montsant, s'ha iniciat el procediment de declaració de zona d'especial protecció de la qualitat Acústica (ZEPQA) del Parc Natural del Montsant.

Atès que l'Ajuntament de la Bisbal de Falset està inclòs en la Mancomunitat de la Serra del Montsant i participa en el Projecte de declaració de zona ZEPQA.

Atès que d'acord amb l'art. 21.4 de la Llei 16/2002 de 28 de juny contra la contaminació acústica, correspon a l'Ajuntament la declaració de zona d'especial protecció a les àrees incloses en sòl urbà i urbanitzable.

Atès que l'Ajuntament de la Bisbal de Falset compleix amb totes i cadascuna de les condicions assenyalades a l'art.  per a aprovar la declaració de zona ZEPQA.

També l'art. 21.4 f)ig) estableix que a la declaclació de ZEPQA s'hi ha d'incloure un Pla Específic de mesures que determini les prescripcions necessàries per comptabilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i activitats admesos. Aquesta zona ha de recollir-se en el Mapa de Capacitat Acústica.

Atès que segons la Llei de Bases de Règin Local, en el seu art. 25.2.b l'Ajuntament té capacitat per actuar també contra la contaminació acústica, així com la Llei Municipal de Catalunya en el seu art.66.2 que tracta de les competències municipals.

Fonaments de Dret:

Llei de Bases de Règim Local (LBRL) art. 25.b sobre comptències municipals.

Llei Municipal de Catalunya (LMC) art. 66.2 de competències municipals.

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avalució i gestió del soroll ambiental

Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la LLei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els anexos.

ACORDS:

I.-APROVAR INCIALMENT l'inici de declaració de zona d'especial protecció de la qualitat acústica ZEPQA del sòl urbà i utbanitzable, així com la inclusió del Pla Específic de mesures que determini les prescripcions necessàries per compatibilitzart la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i activitats admesos, i aquesta zona ha de recollir-se en el Mapa de Capacitat Acústica.

II.- CONTEMPLAR l'excepció durant els períodes amb activitats agrícoles excepcionals relacionades amb la recollida i processament del raïm i de l'oliva, i les Festes Majors,en ls quals, es podran sobrepassar els valors límits establerts per a la ZEPQA.

III.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord així com el Mapa de Capacitat Acústica i el Pla Específic de Mesures i peltermini establert de 20 dies a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant incersió a la pàgina web de l'Ajuntament, al tauler d'edictes de l'Ajuntament i aquells mitjants que l'Ajuntament consideri escaients per a general coneixement. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la informació pública existent.

IV.- CONCEDIR AUDIÈNCIA als interessats, si s'escau, per aquesta declaració a l'efecte de presentació d'al·legacions i reclamacions ,mitjançant la notificació dels presents acordsi la tramesa d'una còpia de la proposta.El termini d'audiència serà de 10 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.

V.- DISPOSAR que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública i d'audiència als interessats, les propostes d'inici de declaració de zona d'especial protecció de la qualitat acústica ZEPQA del sòl urbà i urbanitzable del municipi de la Bisbal de Falset, així com el Mapa de Capacitat Acústica i la inclusió del Pla Específic de Mesures que ara s'hi annexa quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior

VI.- TRAMETRE , en compliment del Decret 176/2009 de 10 de novembre, a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Cambi Climàtic (DGQAiCC) de la Generalitat de Catalunya els acords adoptats per a la seva aprovació i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.