ANUNCI COBRANÇA IAE

27/07/2017

ANUNCI COBRANÇA IAE

Es comunica , en relació amb els rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l'any 2017, que des del 15 de setembre i fins el 20 de novembre hi ha de plaç per a efectuar l'ingres. Tant les quotes nacionals com les quotes provincials.El lloc de pagament serà a través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit)en les quals no és necessari que l'obligat al pagament disposi de compte obert.

Els ingressos es podran efectuar en horari d'd'atenció al públic de les esmentades entitats.