DECRET LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS CARACTER INTERI CONVOCATÒRIA PLAÇA SECRETARIA INTERVENCIO

25/09/2017

DECRET LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS CARACTER INTERI CONVOCATÒRIA PLAÇA SECRETARIA INTERVENCIO

Per resolució d'Alcaldia núm. 47/2017 de data 16 d'agost, es va resoldre aprovar les bases específiques i la convocatòria que a de regir la selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Agrupació de Municipis de La Bisbal de Falset - Margalef pel sosteniment en comú del lloc de treball únic de secretaria intervenció , inclosa a l'Escala de funcionaris d'administració local ambhabilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció enquadrada al subgrup A1.

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOPT número 165 de data 25 d'agost de 2017.

L'anúnci de convocatòria es va publicar en el DOGC número 7445 de data 31 d'agost de 2017.

En data 20 de setembre de 2017, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.