SUBVENCIO PLA D'ACCIO MUNICIPAL 2013-2016. ANUALITAT 2016

09/11/2016

SUBVENCIO PLA D'ACCIO MUNICIPAL 2013-2016. ANUALITAT 2016

Per acord de Ple ordinari de la Diputació de Tarragona de data 27 de maig de 2016 es va acordar concedir per l'anualitat 2016 al nostre municipi la quantitat de 37.199,08 euros en concepte de despesa corrent.