Noticies

14/11/2017
Per acord de la Junta de Govern de data 22 de setembre de 2017. es va concedir la subvenció al nostre municipi dins del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI...
14/11/2017
Per acord de la Junta de Govern de data 3 de novembre de 2017, es va concedir una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (Platges i piscines) convocatòria 2017 al nostre ajuntament la quantitat de 4.532,90 € .Un 95 % concedit del pressupost...
16/10/2017
Publicació de l'Acta emesa pel Tribunal de les proves de selecció de Secretari Interventor de l'Agrupació de la Bisbal de Falset - Margalef , efectuades a la Bisbal de Falset el dia 11/10/2017.
05/10/2017
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 4 d'octubre de 2017, adoptà entre altres el següent acord: ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE L'INICI DE DECLARACIÓ DE ZONA ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA L'Ajuntament de la Bisbal de Falset està adherit al Pacte d'Alcaldes i...
25/09/2017
Per resolució d'Alcaldia núm. 47/2017 de data 16 d'agost, es va resoldre aprovar les bases específiques i la convocatòria que a de regir la selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Agrupació de Municipis de La Bisbal de Falset -...
10/08/2017
Certificat de l'acord d'aprovació definitiva de la proposta proteccionista que considera com a Zones E1 tot el terme municipal de la Bisbal de Falset
27/07/2017
Es comunica , en relació amb els rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l'any 2017, que des del 15 de setembre i fins el 20 de novembre hi ha de plaç per a efectuar l'ingres. Tant les quotes nacionals com les quotes provincials.El lloc de pagament serà a través de les...
13/07/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 3 de febrer de 2017, va aprovar la convocatòria per als municipis i entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, per a dur a terme actuación dins dels programes : -Programa inversions...
07/04/2017
La Junta de govern de la Diputació de Tarragona en sessió 17 de març de 2017 va aprovar la convocatòria PROGRAMA MILLORA REDS BÀSIQUES I INFORMÀTIQUES (PEXI), dotant al nostre municipi amb la quantitat de 5.919,00 €.
09/11/2016
Per acord de Ple ordinari de la Diputació de Tarragona de data 27 de maig de 2016 es va acordar concedir per l'anualitat 2016 al nostre municipi la quantitat de 37.199,08 euros en concepte de despesa corrent.

Pàgines