DECRET NÚM. 26 Activació del Pla Procicat per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, passa de fase alerta a EMERGÈNCIA - 1.

13/03/2020

DECRET NÚM. 26 Activació del Pla Procicat per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, passa de fase alerta a EMERGÈNCIA - 1.

                                                                                                       DECRET

 Activació del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, passa de fase alerta a EMERGÈNCIA - 1.

Fets

Atès el comunicat emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) segons el qual es comunica que el pla d'actuació del pla PROCICAT per emergències associades a malalties  transmissibles emergents amb potencial alt risc, passa de fase alerta a EMERGÈNCIA - 1

Ateses les mesures adipotades pel Consell Assessor del CECAT.

Fonaments de dret

- L'article 25.2 c) LBRL disposa que els muniipis han d'exercir, en tot cas, competèncuies en els termes de la legislació de l'Estat i de les CCAA en els sectors de la proteció civil i extinció d'incendis.

- L'article 21.1 m) LBRL estableix que correspon a l'alcalde adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat , en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al Ple.

En conseqüència, RESOLC:

PRIMER.- Ordenar el tancament de la llar d'infants, gestionada per l'ajuntament, amb efectes des del dia de demà 13 de març fins el 26 de març o bé fins nova instrucció de Protecció Civil.

SEGON.- Es recomana la suspensió de tots els actes organitzats a la Bisbal de Falset, públics i privats, que tinguin un aforament superior a  1.000 persones. Aquells actes que tinguin un aforament inferior, es recomana que tinguin un aforament màxim d'un terç de la seva capacitat.

TERCER.- Es recomana a totes les associacions, clubs i entitats locals que ajornin fins dia 27 de març de 2020 les seves activitats extraordinàries.

QUART.- L'Ajuntament anirà adoptant mesures extraordinàries segons l'evolució dels esdeveniments.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recur4s contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat , en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.