DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Subvenció destinada a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular.2023

19/09/2023

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Subvenció destinada a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular.2023

La junta de govern de la Diputació de Tarragona en data 20 de juny de 2023, va adoptar l'acord de concedir subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular. Convocatòria 2023.

Entre altres al nostre ajuntament se li va concedir la següent subvenció:

Concepte: All Covers

Pressupost Elegible:  2.662,00 €

% concedit:  96,82 %

Import concedit: 2.577,32 €