Diputació de Tarragona. Subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022.

30/12/2022

Diputació de Tarragona. Subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022.

La Junta de Govern Unitat Assistència Sec.Interv. en l'àmbit de la coop. i les Subv. de data 13 de desembre de 2022, va prendre l'acord de concedir entre altres, al municipi de la Bisbal de Falset la següent subvenció:

Concepte: C I) Digitalització i seguretat als municipis 2022

Pressupost Elegible: 5.451,48 euros

% concedit: 61,70 %

Import concedit: 3.363,46 euros