DIPUTACIO DE TARRAGONA. Subvencions per la prevenció local d'incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023.

10/10/2023

DIPUTACIO DE TARRAGONA. Subvencions per la prevenció local d'incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023.

La Junta de Govern de data 3 d'octubre de 2023, prendre l'acord de concedir la següent concesió:

Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset

Concepte: Gestió de residus

Pressupost Elegible: 11.635,25 euros.

% concedit : 83,29%

Import concedit:  9.691,00 euros

Observacions: D'acord amb la convocatòria l'adquisició del contenidor per la carn de caça per import de 636,12 euros, no és una despesa subvencionable ja que es considera una despesa que per normativa s'ha d'inventariar.