DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.SAM-AITC. ACORD CONCESSIÓ DE SUBVENIÓ CORRESPONENT A L'ANUALITAT 2020 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2020-2023 I APROVACIÓ PLANIFICACIÓ QUADRIENNALS.

25/02/2021

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.SAM-AITC. ACORD CONCESSIÓ DE SUBVENIÓ CORRESPONENT A L'ANUALITAT 2020 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2020-2023 I APROVACIÓ PLANIFICACIÓ QUADRIENNALS.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei d'Assitència Municipal de data 20/10/2020, la Junta de Govern de data 27/10/2020 per unanimitat va acordar concedir al nostre municipi la següent subvenció:

Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset

Concepte: Adquisició immoble C/ la Palma , 21.

Pressupost Elegible:  110.777,10 €

% Concedit :  95 %

Import concedit:  105.238,15 €