DIPUTACIO DETARRAGONA.SUBVENCIÓ LLAR INFANTS CURS 2019-2020

19/04/2021

DIPUTACIO DETARRAGONA.SUBVENCIÓ LLAR INFANTS CURS 2019-2020

Per acord de data 23 de març de 2021, la Junta de Govern per unanimitat  va concedir la subvenció sol·licitada del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de la llar d'infants pública de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020 al nostre municipi dins de la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació.

Pressupost Elegible: 2.450,00 €

% concedit:  100 % 

Import concedit:  2.450,00 €