TAXES - PREUS PÚBLICS ANY 2022

14/01/2022

TAXES - PREUS PÚBLICS ANY 2022

A partir del dia 1 de gener de 2022, entren en vigor noves tarifes de taxes i preus públics

ANY 2022

Bens immobles IBI URBÀ                                                              0,80

Bens immobles IBI RÚSTIC                                                           0,63

Bens característiques especials                                                         0,60

Utilització privativa d’espais públics                                                30 € dia d’ús

Activitats econòmiques                                                                    10 € (entre 1 i 2 h)

Tractor ajuntament                                                                            50 € hora

Parades (llocs públics)                                                                      4 €

Fires tradicionals:

Fins  4 m2                                                                                         10 €

Fins 6 m2                                                                                          15 €

Fins 8 m2                                                                                          20 €

Fins 10 m2                                                                                        25 €

Fins 15 m2                                                                                        30 €

 

Rodatges (pel·licules,videos i enregistraments televisius)                500 € dia o fracció

Presa fotografíes                                                                               240 € dia o fracció

 

Ocupació via pública, tanques,bastides                                            2,50 €/dia

 

Aigua:

Nova escomesa                                                                                 300 €

Conservació comptador                                                                    20 € semestrals

Aigua Subministrament                                                                    0,90 €/m3

 

Escombraries

 

Habitatge (vivenda)                                                                          65 € semestre

Solars sense edificar                                                                         35 € semestre

Locals no destinats a activitats(magatzems)                                     35 € semestre

Hotels , pensions, residències i cases hostes                                     65 € semestre per cada plaça/habitació

Restaurants, bars,supermercats etc. Fins a 100 m2                           65 € semestre

 

Piscina

Entrada Adult (a partir de 14 anys)                                                  3,5 €

Entrada petit ( 5 a 13 anys)                                                              2,5 €

Abonament adut tota temporada ( a partir de 14 anys)                    45 €

Abonament petit tota temporada ( de 5 a 13 anys)                          35 €

Abonament mensual adult ( a partir de 14 anys)                              35 €

Abonament mensual petits ( de 5 a 13 anys)                                    28 €

Abonament 15 dies adult ( a partir de 14 anys)                               28 €

Abonament 15 dies petits ( de 5 a 13 anys)                                     22 €

Menors de 5 anys                                                                  GRATUÏT

Refrescos                                                                                          1,60 €/unitat

Cervesa mitjana                                                                                1,60 €/unitat

Cervesa quinto                                                                                  1,40 €/unitat

Marques especifiques de cerveza                                          Preu venda al públic

Café                                                                                                  1,10 €

Tallat                                                                                                 1,20 €

Patates                                                                                              1,20 €

Gelats                                                                                    Preu venda al públic

 

Utilització éines de titularitat municipal

 

Martell elèctric                                                                                  20€/dia

Formigonera                                                                                      20€/dia

Grup de llum                                                                                     20€/dia

Pala tractor                                                                                        20€/dia

Pulligana                                                                                           25€/dia

Subsurador                                                                                        20€/dia

Picadora                                                                                            45€/dia

Tornillo picadora                                                                               15€/dia

Pala davant picadora                                                                        15€/dia

 

Local temporers

 

Estada del 15 de gener al 30 d’octubre                                            8 euros/ dia

Estada de l’1 de novembre al 14 de gener                                       4 euros /dia

 

Certificats Administratius

 

Vigent                                                                                               1,00 €

De censos anteriors                                                                           1,00 €

Convivència i residencia                                                                   1,00 €

Documents anàlegs que demostrin empadronament o

residencia                                                                                          1,00 €

Declaracions jurades,autoritzacions paternes i

Compareixences                                                                                1,00 €

Certificacions i compulses                                                                1,00 €

Diligencia de confrontació de documents                                        1,00 €

 

Còpia i enviament de documents realitzats a través de les

Oficines municipals.

 

Fotocòpies mida A4 B/N                                                                  0,15 €

Fotocòpies mida A4 color                                                                0,30 €

Fotocòpies mida A3 B/N                                                                  0,30 €

Fotocòpies mida A3 color                                                                0,50 €

Tramesa per fax per cada pàgina                                                      0,65 €

 

Documents relatius al Servei d’urbanisme

 

Per cada certificació que expedeixin els serveis urbanístics

sol·licitada a instància de particulars                                                35 €

 

Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de

terreny o consulta per a edificació a instància de particulars            35 €

 

Obtenció de cèdula urbanística                                                        65 €

Obtenció de cèdula de dotació de serveis                                        65 €

Per la gestió i tramitació de l’informe d’adequació de l’habitatge

en el procés de reagrupament familiar                                              40 €

Cementiri

 

Nínxols nous                                                                                     750 €

Nínxols nous per cendres                                                                  300 €

Llibre de nínxol                                                                                  15 €

Exhumació                                                                                        160 €

Inhumació                                                                                         160 €

Conservació cementiri per nínxol/semestre                                           5 €

Conservació cementiri, tomba, fossa, panteó/semestre                  12,50 €

Enterrament de persones no empadronades                                     400 €

 

 

Clavegueram

 

Connexió                                                                                          170 €

Conservació                                                                                        33 €

 

Per les obres de connexió a la xarxa del clavegueram s’estableix

una tarifa de 160 € per ml. de tub a instal·lar.