PROPOSTA DE RESOLUCIÓ APROVANT LLISTA PROVISIONAL I NOMENANT TRIBUNAL I DATA DE LA PRIMERA PROVA PER PLAÇA AUX. ADM. I PEÓ DE SERVEIS

03/05/2024

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ APROVANT LLISTA PROVISIONAL I NOMENANT TRIBUNAL I DATA DE LA PRIMERA PROVA PER PLAÇA AUX. ADM. I PEÓ DE SERVEIS

Fets


En data 20/03/2024 es va publicar l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal en el BOP de Tarragona i, de conformitat amb el que disposa l’art. 57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, en el DOGC.
D’acord amb l’anterior, aquest Ajuntament va iniciar expedient per convocar els processos de selecció de les places d' auxiliar administratiu i peó incloses en l’Oferta pública d’ocupació per als processos d’estabilització, amb la finalitat de cobrir les places vacants i de reduir l'ocupació temporal en aquest Ajuntament.
Per Resolució de data 27/02/2024 es van aprovar les bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició de 2 places de vacants a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, torn lliure. La convocatòria i el text íntegre de les bases han estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 20/03/2024 i a la seu electrònica.
L’anunci de la convocatòria s’ha publicat en el DOGC de data 21/03/2024.
El dia 22/04/2024 va finalitzar el termini de presentació d'instàncies. S'han presentat les següents sol.licituds per a les places que s'indiquen a continuació.
Plaça auxiliar administratiu: 2 sol.licituds.
Plaça peó: 2 sol.licituds.

Fonaments de dret

Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
La legislació i normativa aplicable és:
*Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (Llei 20/2021)
*Els articles 10, 11, 55 a 62 i la Disposició Transitòria Quarta del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. (TREBEP)
*Els articles 133, 134 i 167 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. (RD 781/1986)
*Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (L39/2015)
*Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment administratiu comú (L26/2010)
*El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a que ha d’ajustar-se el procediment de
selecció dels funcionaris d’Administració local, llevat els arts. 8 i 9. (RD 896/1991)
*El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. (DL 1/1997)
*El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals. (D 214/1990)
*Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (L19/2013)
*Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (L19/2014)
*Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. (D8/2021)

L’art. 78 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals determina que, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la Corporació ha d’aprovar la relació d’aspirants admesos i exclosos, determinar la composició del tribunal qualificador, i fixar el dia, l’hora i el lloc en què s’han de celebrar les proves així com l’ordre d’actuació de les persones aspirants, en el termini màxim d’un mes.

En conseqüència, RESOLC:


1r. Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per prendre part en el procés de selecció per cobrir 2 places en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.

Persones admeses PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU

Relació d'Aspirants Admesos DNI
MARIA DELS ANGELS MASIP ESQUERDA ***6630**
LIDIA RUBIO DIAZ ***8231**

Persones que han de fer la prova de nivell de CATALÀ

Relació d' Aspirants que han de fer prova de català MOTIU

LIDIA RUBIO DIAZ NO ACREDITA

Persones excloses
NO HI HAN PARTICIPANTS EXCLOSOS

Persones admeses PLAÇA PEO SERVEIS

Relació d'Aspirants Admesos DNI
ROBERT SANS MASIP ***7940**
MOHAMMED BOUJAMANOUI ****1705*

Persones que han de fer la prova de nivell de CATALÀ

Relació d' Aspirants que han de fer prova de català MOTIU

ROBERT SANS MASIP NO ACREDITA

Persones excloses
NO HI HAN PARTICIPANTS EXCLOSOS

Les persones aspirants excloses i les omeses per no figurar en la llista provisional de persones admeses i excloses tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució en el BOP de Tarragona per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

2n. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves per a la plaça D' AUXILIAR ADMINISTRATIU , d’acord amb la composició que determinen les bases:

- Presidència: TITULAR: MARIA DEL CARMEN CUENCA MEDINA
SUPLENT: FRANCISCO JOSE PUEYO GRACIA
- Vocals: : TITULAR: MARTA MAYMÚS COLOMAR
SUPLENT: ISABEL TORIBIO CAZORLA
- Vocals: TITULAR: JOSEP LLUIS GRANGÉ GALINDO
SUPLENT: MONTSERRAT LATORRE PASANAU
- Secretària TITULAR: MARTA MAYMÚS COLOMAR
SUPLENT: ISABEL TORIBIO CAZORLA

3r. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves per a la plaça PEO , d’acord amb la composició que determinen les bases:

-Presidència: TITULAR: MARIA DEL CARMEN CUENCA MEDINA
SUPLENT: FRANCISCO JOSE PUEYO GRACIA
- Vocals: : TITULAR: ALBERT RIERA SENSAT
SUPLENT: LLUIS SANTORO BADIA
- Vocals: TITULAR: LAIA BOLDU HERNANDEZ
SUPLENT: JOSEP IGNASI REVÉS REVÉS
- Secretària TITULAR: LAIA BOLDU HERNANDEZ
SUPLENT: JOSEP IGNASI REVÉS REVÉS

Els membres del tribunal es poden abstenir i els/les aspirants poden recusarlos si concorre algun dels motius de l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.
4r El Tribunal qualificador s'ha de constituir a la Sala de Plens de l'Ajuntament de la Bisbal de Falset, el dia 20 de maig de 2024 a les 09:00 hores.
 

5r. La prova de coneixements de llengües s' efectuarà a les 09:30 hores el dia 20 de maig de 2024.
 

6e. La prova de selecció s'efectuarà a les 10:30 del dia 20 de maig de 2024.

7è. Notificar aquesta resolució als membres del tribunal i procedir a la seva publicació a la Seu electrònica de l' Ajuntament.

Règim de recursos:


Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

L'Alcalde
Òscar Vidal Rodríguez