Noticies

12/02/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona , el 27 de juliol de 2018 va aprovar la convocatòria del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'nfants públiques de titularitat municipal i del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs. Presentada sol·...
04/02/2019
El Ple del Consell Comarcal del Priorat, en sessió celebradael dia 10 de juliol de 2017, va aprovar el Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del Priorat, anys 2017/2019. Aquest ha donat una subvenció nominativa per a la realització d'activitats i projectes que fomentin, difonguin o...
14/01/2019
Per acord de la Junta de Govern de data 6 de juliol de 2018, es va concedir la subvenció gestionada pel Servei de Medi Ambient, Salut Púbica , Enginyeria Municipal i Territori per actuacions de proteccio de la Salut Pública per Millora de la Gestió i la Qualitat de l'Aigua de Consum Humà...
04/07/2018
La Diputació de Tarragona per acord de Junta de Govern de data 22 de juny de 2018, ha concedit entre altres al nostre ajuntament una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (Platges i Piscines) convocatòria 2018 la quantitat de 3.752,25 euros amb...
29/05/2018
Dins del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals. Per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 18 de maig de 2018, es va aprovar concedir al nostre...
06/04/2018
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Falset&idCap=29453176&ambit
25/01/2018
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta de Govern per unanimitat en acord pres el 15 de desembre de 2017, es va aprovar concedir al municipi de la Bisbal de Falset les següents subvencions: INVERSIONS: Enderroc de l'hotel Carrer Metge Curcó s/n...
04/01/2018
La Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2017, va atorgar al nostre municipi en concepte de Millora de la Gestió i la Qualitat de l'Aigua de Consum Humà per manteniment amb un pressupost Elegible de 1.011,63 € Pressupost mínim a executar de 681,54 € ...
14/11/2017
Per acord de la Junta de Govern de data 22 de setembre de 2017. es va concedir la subvenció al nostre municipi dins del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI...
14/11/2017
Per acord de la Junta de Govern de data 3 de novembre de 2017, es va concedir una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (Platges i piscines) convocatòria 2017 al nostre ajuntament la quantitat de 4.532,90 € .Un 95 % concedit del pressupost...

Pàgines