Noticies

29/05/2018
Dins del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals. Per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 18 de maig de 2018, es va aprovar concedir al nostre...
06/04/2018
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Falset&idCap=29453176&ambit
25/01/2018
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta de Govern per unanimitat en acord pres el 15 de desembre de 2017, es va aprovar concedir al municipi de la Bisbal de Falset les següents subvencions: INVERSIONS: Enderroc de l'hotel Carrer Metge Curcó s/n...
04/01/2018
La Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2017, va atorgar al nostre municipi en concepte de Millora de la Gestió i la Qualitat de l'Aigua de Consum Humà per manteniment amb un pressupost Elegible de 1.011,63 € Pressupost mínim a executar de 681,54 € ...
14/11/2017
Per acord de la Junta de Govern de data 22 de setembre de 2017. es va concedir la subvenció al nostre municipi dins del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI...
14/11/2017
Per acord de la Junta de Govern de data 3 de novembre de 2017, es va concedir una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (Platges i piscines) convocatòria 2017 al nostre ajuntament la quantitat de 4.532,90 € .Un 95 % concedit del pressupost...
16/10/2017
Publicació de l'Acta emesa pel Tribunal de les proves de selecció de Secretari Interventor de l'Agrupació de la Bisbal de Falset - Margalef , efectuades a la Bisbal de Falset el dia 11/10/2017.
05/10/2017
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 4 d'octubre de 2017, adoptà entre altres el següent acord: ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE L'INICI DE DECLARACIÓ DE ZONA ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA L'Ajuntament de la Bisbal de Falset està adherit al Pacte d'Alcaldes i...
25/09/2017
Per resolució d'Alcaldia núm. 47/2017 de data 16 d'agost, es va resoldre aprovar les bases específiques i la convocatòria que a de regir la selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Agrupació de Municipis de La Bisbal de Falset -...
10/08/2017
Certificat de l'acord d'aprovació definitiva de la proposta proteccionista que considera com a Zones E1 tot el terme municipal de la Bisbal de Falset

Pàgines