Noticies

05/10/2017
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 4 d'octubre de 2017, adoptà entre altres el següent acord: ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE L'INICI DE DECLARACIÓ DE ZONA ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA L'Ajuntament de la Bisbal de Falset està adherit al Pacte d'Alcaldes i...
25/09/2017
Per resolució d'Alcaldia núm. 47/2017 de data 16 d'agost, es va resoldre aprovar les bases específiques i la convocatòria que a de regir la selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Agrupació de Municipis de La Bisbal de Falset -...
10/08/2017
Certificat de l'acord d'aprovació definitiva de la proposta proteccionista que considera com a Zones E1 tot el terme municipal de la Bisbal de Falset
27/07/2017
Es comunica , en relació amb els rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l'any 2017, que des del 15 de setembre i fins el 20 de novembre hi ha de plaç per a efectuar l'ingres. Tant les quotes nacionals com les quotes provincials.El lloc de pagament serà a través de les...
13/07/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 3 de febrer de 2017, va aprovar la convocatòria per als municipis i entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, per a dur a terme actuación dins dels programes : -Programa inversions...
07/04/2017
La Junta de govern de la Diputació de Tarragona en sessió 17 de març de 2017 va aprovar la convocatòria PROGRAMA MILLORA REDS BÀSIQUES I INFORMÀTIQUES (PEXI), dotant al nostre municipi amb la quantitat de 5.919,00 €.
09/11/2016
Per acord de Ple ordinari de la Diputació de Tarragona de data 27 de maig de 2016 es va acordar concedir per l'anualitat 2016 al nostre municipi la quantitat de 37.199,08 euros en concepte de despesa corrent.
03/10/2016
La Diputació en Acord de la Junta de Govern de data 15 de juliol de 2016, va aprovar concedir al municipi de la Bisbal de Falset, la quantitat de 917,94 € per actuacions de protección de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2016.
03/10/2016
En Acord de la Junta de Govern de data 15 de juliol de 2016, la Diputació de Tarragona va concedir al municipi de la Bisbal de Falset, la quantitat de 4.690,25 € per subvencions a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines) convocatòria 2016.
05/05/2016
L’Ajuntament de Bisbal de Falset aprova per Ple Municipal el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi que té per objectiu reduir un 21 % de les emissions de GEH, respecte l’any 2005, abans de l’any 2020. El passat 29 d’abril l’Ajuntament va aprovar per Ple Municipal el seu Pla d’Acció...

Pàgines